ภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมือวงัสะพุงร่วมกับโรงพยาบาลวังสะพุงและ รพ.สต.บ้านโนนสว่าง

?วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมือวงัสะพุงร่วมกับโรงพยาบาลวังสะพุงและ รพ.สต.บ้านโนนสว่าง ต้อนรับคณะตรวจประเมินประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานกองทุนฯให้เป็นไปด้วยคาวมเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung