ภาพกิจกรรม

เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ร่วมกับ ได้ร่วมกันประชุมสันนิบาตจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ร่วมกับ ได้ร่วมกันประชุมสันนิบาตจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung