ภาพกิจกรรม

การประชาคมโครงการขอเปลี่ยนสภาพที่ดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐานระดับอำเภอ

วันที่ 15 ต.ค. 56 เทศบาลเมืองวังสะพุง จัดการประชาคม โครงการขอเปลี่ยนสภาพที่ดิน อันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันฯ แปลงคลองสาธารณะเลยลัด พื้นที่ นสล.เลขที่ ๐๕๙๓ บ้านน้อยนา ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐานระดับอำเภอ จำนวน 43 ไร่ 3 งาน 

 

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung