เทศบาลเมืองวังสะะพุงรายงานประจำเดือนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2020-09-16 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตภายในโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 (ดู : 22)


2020-09-16 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอพักนักกีฬา โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 20)
2020-08-05 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 27)
2020-06-30 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ้อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 และโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล (ดู : 42)
2020-06-22 กำหนดราคากลางและขอบเขตงานโครงการตีเส้นจราจรและทาสีคันหิน ถนนราชภักดี (ดู : 44)
2020-06-05 ขอบเขตของงาน จัดซื้อเครื่องนอน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา (ดู : 91)
2020-06-05 ขอบเขตของงาน จัดซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา (ดู : 75)
2020-05-22 กำหนดราคาโครงการก่อสร้างเสาโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 67)
2020-05-20 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตงาน (ดู : 61)
2020-05-01 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคาร (ดู : 69)
2020-04-08 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล(หลังเก่า) (ดู : 76)
2020-03-18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านบุ่งคล้า (ดู : 83)
2020-02-20 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-30 มีนาคม 2562 (ดู : 91)
2020-02-20 ขอบเขตงาน(TOR) โครงการจัดซื้อครุ๓ัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 90)
2020-01-14 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 102)
2020-01-08 การกำหนดราคากลางและขอบเขตงานโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2 บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 118)
2019-12-24 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-31 มกราคม 2563 (ดู : 101)
2019-12-20 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง,ขอบเขตของงานและคำนวนค่า K ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนประชาเสรี ซอย 2 (ดู : 101)
2019-12-06 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการฯ (ดู : 93)
2019-11-28 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ (ดู : 99)
2019-11-25 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-27 ธันวาคม 62 (ดู : 95)
2019-11-11 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานซ่อมแซมเครื่องเสียงตามสายฯ (ดู : 94)
2019-11-11 กำหนดรากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 102)
2019-10-30 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-30 พ.ย. 62 (ดู : 110)
2019-10-25 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะ ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (ดู : 118)
2019-10-21 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานวัสดุก่อสร้างอาคาร (ดู : 100)
2019-10-21 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 100)
2019-10-15 กำหนดราคากลางแะขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา (ดู : 111)
2019-10-09 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานและคำนวนค่า K โครงการก่อสร้างชานรับน้ำวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนนภูมิวิถี ซอย ๒๔ (ดู : 109)
2019-10-01 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 98)
2019-09-23 กำหนดราคาและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ (ดู : 114)
2019-09-19 กำหนดราคากลางและอบเขตงาน โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 139)
2019-09-13 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 (ดู : 124)
2019-09-13 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานโครงการรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล (ดู : 122)
2019-09-13 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 107)
2019-09-10 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 119)
2019-09-05 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาล (ดู : 107)
2019-08-28 กำหนดราคากลาง ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาฯ (ดู : 123)
2019-08-26 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬาวันที่ 1-15 กันยายน 2562 (ดู : 131)
2019-08-21 กำหนดราคากลางและขอบเขตงาน โครงการก่สร้างรั้วและป้ายโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ (ดู : 117)
2019-08-14 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 61 รายการ (ดู : 128)
2019-08-13 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬาวันที่ 16-31 สิงหาคม 2562 (ดู : 113)
2019-08-09 กำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างลานคอนกรีต โครงการปรับพื้นสนามและวางท่อระบายน้ำ (ดู : 113)
2019-08-06 TOR โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ (ดู : 117)
2019-08-01 TOR เครื่องฉายภาพทึบแสง (ดู : 107)
2019-07-26 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬาวันที่ 1-15 ส.ค.62 (ดู : 130)
2019-07-22 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานวัสดุการเกษตร 5 รายการ (ดู : 127)
2019-07-18 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน อาคารเรียนป.๑/๑ และอุปกรณ์น้ำพุ (ดู : 150)
2019-07-18 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง ปี 2562 (ดู : 190)
2019-07-18 กำหนเราคากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 109)
2019-07-18 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 133)
2019-07-10 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสร้างซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป (ดู : 131)
2019-07-09 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 135)
2019-06-26 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-31 กรกฎาคม 2562 (ดู : 106)
2019-06-13 เปิดประมูลราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล(อุจจาระ) (ดู : 121)
2019-04-26 ขอบเขตงานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ดู : 155)
2019-03-27 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน (ดู : 179)
2019-03-27 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ บ้านนาหลัก (ดู : 186)
2019-03-08 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 186)
2019-02-28 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา 1-31 มี.ค.62 (ดู : 183)
2019-02-15 กำหนดราคากลางและขอบเขตงานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 164)
2018-12-11 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมระบายน้ำ (ดู : 181)
2018-12-11 รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 122)
2018-11-23 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน (ดู : 190)
2018-11-22 กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 177)
2018-11-15 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายพิพัฒน์สพุงเขต (ดู : 180)
2018-11-14 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต (ดู : 208)
2018-11-02 กำหนดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 213)
2018-09-18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1 โครงการ (ดู : 590)
2018-09-03 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ระหว่างวันที่ ๒-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ (ดู : 178)
2018-08-09 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน พิพัฒพ์สะพุงเขต ซอย 8 (ดู : 252)
2018-08-01 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ดู : 235)
2018-07-09 ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ตลาดสด(เช้า)เทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 244)
2018-06-26 กำหนดราคากลางอาหารกลางวันโปรแกรมกีฬา เดือน ก.ค.61 (ดู : 253)
2018-06-25 การจัดซื้อชุดฝึกซ้อมกีฬา (ดู : 200)
2018-06-14 เปิดประมูลราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล(อุจจาระ) (ดู : 223)
2018-06-01 กำหนดราคากลางจ้างประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ดู : 156)
2018-05-21 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ดู : 203)
2018-05-10 กำหนดราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดย ทาสีอาคารเรียน๔/๑๒ และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง ๑ (ดู : 249)
2018-05-10 กำหนดราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ โดย กั้นห้องประชุมและห้องพักครู โรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง ๒ (ดู : 190)
2018-05-02 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถขนขยะ เบอร์ ๒ ทะเบียน (๘๑-๒๔๙๖ เลย) (ดู : 234)
2017-06-30 เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ปี 60 (ดู : 768)
2017-06-30 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 856)
2017-06-30 เรื่อง ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ - ห้องส้วม ตลาด(เช้า) เทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 832)
2017-06-27 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 923)
2017-06-27 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 706)
2017-06-23 เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมฟุตบอล (ดู : 783)
2017-06-20 เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หลังวัดประชาราษฎร์นิมิต (ดู : 775)
2017-06-14 จัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์เด็กเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 802)
2017-06-12 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ , เก้าอี้เลคเชอร์ไม้โปรแกรมกีฬา (ดู : 814)
2017-06-12 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ปี 60 (ดู : 744)
2017-06-12 เปิดประมูลเก็บราคาสิ่งปฎิกูล(อุจจาระ) (ดู : 725)
2017-06-02 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียน (ดู : 797)
2017-05-26 เรื่อง การจ้างออกแบบอัฒจันทร์สนามกีฬา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ดู : 800)
2017-05-22 เรื่อง กำหนดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา (ดู : 752)
2017-05-17 การจัดซื้อเครื่องนอนโปรแกรมกีฬา (ดู : 732)
2017-04-10 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งสะพานศรีสงคราม (ดู : 770)
2017-04-04 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเข้าโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑,๒ (ดู : 1158)
2017-03-31 เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ดู : 748)
2017-03-30 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณสี่แยกหลังเทศบาล (ดู : 1023)
2017-03-23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล. ซอยโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1,2 (ดู : 846)
2017-03-15 จัดซื้อวัสดุโครงการศิลปะพาเพลิน ศูนย์เด็กเล็กฯ (ดู : 1172)
2017-03-14 ร่าง Tor การออกแบบอัฒจันทร์สนามกีฬา (ดู : 797)
2017-03-02 เรื่อง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สนามกีฬากลางวังสะพุง (ดู : 723)
2017-02-24 จ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา เดือน มีนาคม 2560 (ดู : 798)
2017-02-17 ประการผู้ชนะการประมูล จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดู : 739)
2017-02-06 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการกำหนดราคากลาง 2 โครงการ (ดู : 821)
2017-02-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล (ดู : 860)
2017-01-26 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1 โครงการ (ดู : 900)
2017-01-26 เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ปี 60 (ดู : 719)
2017-01-26 เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2560 (ดู : 821)
2017-01-23 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส่งประกาศสอบราคาซื้อจ้าง 1 โครงการ (ดู : 723)
2017-01-23 กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ทางเข้า-ออกสนามกีฬา และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย (ดู : 951)
2017-01-06 เรื่อง ประกาสสอบราคาซื้อ/จ้าง 1 โครงการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ดู : 1020)
2016-12-07 เรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) (ดู : 843)
2016-12-06 การจัดทำ TOR โครงการออกแบบหอประชุมวิชาการ (ดู : 766)
2016-11-28 เรื่อง ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมา 2 โครงการ (ดู : 736)
2016-11-22 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วโรงเรียนพร้อมลานคอนกรีดและรางระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 (ดู : 955)
2016-10-31 เรื่อง รายงานการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ดู : 777)
2016-10-20 เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆของเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 814)
2016-08-26 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟแสงสว่างสนามกีฬามาตราฐานระดับอำเภอวังสะพุง (ดู : 774)
2016-07-22 เปิดประมูลราคาเก็บสิ่งปฏิกูล (ดู : 788)
2016-07-21 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า (ดู : 808)
2016-07-12 ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ (ดู : 722)
2016-06-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 1100)
2016-03-30 โครงการจ้างเหมาและซ้อมแซม 5 โครงการ (ดู : 900)
2016-01-27 ประกาศสำเนางบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 782)
2015-11-12 ประกาศสอบราคา 3 โครงการ (ดู : 653)
2015-10-14 เรื่อง ประกาศสอบราคา 3 โครงการ (ดู : 791)
2015-09-23 กำหนดราคาก่อสร้างอาคารเรียน4 ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ (ดู : 768)
2015-09-04 ประกาศสอบราคา 5 โครงการ (ดู : 721)
2015-08-05 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2) (ดู : 853)
2015-08-05 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2) (ดู : 675)
2015-07-14 ประกาศสอบราคา 4 โครงการ (ดู : 749)
2015-06-26 ประกาศสอบราคาตามโครงการ 3 โครงการ (ดู : 795)
2015-05-25 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 613)
2015-05-15 สอบราคาเหมาก่อทางเท้าคอนกรีดเสริมเหล็ก กับสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ดู : 787)
2015-03-02 ประกาศสอบราคา 3 รายการ (ดู : 750)
2015-02-26 เรือง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 745)
2015-02-05 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ดู : 708)
2014-12-23 ประกาศสอบราคา จำนวน ๔ โครงการ (ดู : 688)
2014-11-27 โครงการจ้างเหมา 4 โครงการ (ดู : 735)
2014-11-13 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ดู : 935)
2014-10-15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ดู : 711)
2014-10-15 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู : 744)
2014-10-15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ (ดู : 690)
2014-08-28 สอบราคาเหมาโครงการสร้างบอกทางแบบ โอเวอร์แฮง จำนวน 3 จุด (ดู : 660)
2014-08-28 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 685)
2014-07-30 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ดู : 751)
2014-07-28 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.๑๐) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ (ดู : 775)
2014-06-17 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว (ดู : 744)
2014-03-05 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่สร้าง (ดู : 691)
2014-02-18 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติงานทางภาษา (ดู : 748)
2014-02-18 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังธนาคารไทยณิชย์ (ดู : 789)
2014-02-18 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าวัดศรีอุดรวงศ์ (ดู : 637)
2014-02-17 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 733)
2013-10-21 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอสะพาน (ดู : 689)
2013-10-15 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังวัดวังสะพุงพัฒนาราม (ดู : 964)
2013-10-15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศาลเจ้า -บุ่งผักก้าม (ดู : 869)
2013-10-15 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วังสะพุง บ้านนำเจริญ (ดู : 819)

2020-10-20 แก้ไขกำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 (ดู : 23)


2020-10-16 กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 (ปีงบประมาณ 2564) (ดู : 12)
2020-10-16 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 การประกวดนางนพมาศ (ดู : 15)
2020-10-16 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 การประกวดกระทงฝีมือและการประกวดวาดภาพระบายสี (ดู : 13)
2020-09-18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 59)
2020-09-15 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลีอกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงาน (ดู : 15)
2020-09-03 ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ดู : 19)
2020-09-01 จดหมายข่าว เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 (ดู : 12)
2020-09-01 จดหมายข่าว เดือน มกราคม - มีนาคม 2563 (ดู : 19)
2020-08-25 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างองเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 13)
2020-08-21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 48)
2020-08-21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 41)
2020-08-10 รับมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 13)
2020-07-16 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค covid-19 (ดู : 45)
2020-07-09 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 137)
2020-07-08 การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (ดู : 20)
2020-06-26 ร่วมมือร่วมรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 25)
2020-05-21 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปี 2561-2563 (ฉบับที่ 4) (ดู : 43)
2020-05-08 ขั้นตอนการขอความช่วยเหลือกรณีประสบเหตุสาธารณภัย (ดู : 37)
2020-04-10 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย เรื่องมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ (COVID-19) (ดู : 40)
2020-04-09 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 140)
2020-04-09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA (ดู : 208)
2020-04-03 คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ดู : 42)
2020-04-03 แนวทางดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ในสถานการณ์ COVID-19 (ดู : 46)
2020-04-03 ประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการตลาดเช้า ตามที่รัฐประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศให้เปิดทำการค้าขาย ตั้งแต่เวลา 04.00 - 09.00 น. (ดู : 153)
2020-04-03 ฐานความผิดรับผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 (ดู : 244)
2020-04-03 ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ฉบับที่ 4 (ดู : 44)
2020-04-01 ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ (ดู : 49)
2020-03-26 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) (ดู : 47)
2020-03-26 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕-๒๕๖๓ การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ดู : 41)
2020-03-26 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔-๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ดู : 44)
2020-03-26 การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ดู : 43)
2020-03-26 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ดู : 45)
2020-03-24 เจตจำนงในการบริหารงานบริการงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ (ดู : 46)
2020-03-23 แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จังหวัดเลย (ดู : 49)
2020-03-22 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ฉบับที่ ๓ (ดู : 76)
2020-03-21 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒ (ดู : 46)
2020-03-19 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑ (ดู : 45)
2020-03-18 สารวันท้องถิ่นไทย (ดู : 43)
2020-03-18 โรคโควิด-19 (ดู : 42)
2020-03-17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 43)
2020-03-11 งดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 (ดู : 43)
2020-03-11 เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวังสะพุง คัพประจำปี 2563 (ดู : 51)
2020-03-11 เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลวังสะพุง คัพประจำปี 2563 (ดู : 45)
2020-03-10 ขอความร่วมมือในการจัดระเบียบถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการสัญจร (ดู : 45)
2020-03-10 จดหมายข่าวเทศบาล ต.ค.-ธ.ค. 62 (ดู : 46)
2020-03-09 การจัดระเบียบจราจรให้ถนนบางสาย เป็นเขตห้ามจอดรถวันคู่-วันคี่ และการห้ามจำหน่ายสินค้าบนถนนภูมิวิถี ซอย ๕ ข้างบริษัทไปรษณีย์ไทยสาขาวังสะพุง (ดู : 52)
2020-03-05 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ (ดู : 48)
2020-03-05 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯและสถานที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ (ดู : 48)
2020-02-24 แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 49)
2020-02-21 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย (ดู : 47)
2020-02-20 แก้ไขการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 47)
2020-02-17 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 48)
2020-02-14 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง (ดู : 46)
2020-02-14 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (ดู : 44)
2020-02-07 ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าควบคุมฉลาก (ดู : 57)
2020-02-06 การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ดู : 49)
2020-02-04 โครงการเดิน-วิ่งการกุศลกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 53)
2020-01-28 การรรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 47)
2020-01-27 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ดู : 50)
2020-01-27 การรับฟังความคิดเห็นการหำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 V- (ดู : 45)
2020-01-22 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 48)
2020-01-21 แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 49)
2020-01-16 สถานการณ์ไฟป่าปี 2563 (ดู : 51)
2020-01-14 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 51)
2020-01-10 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเลย (ดู : 62)
2020-01-09 การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง (ดู : 47)
2019-11-11 การจดทะเบียนพาณิชน์กรณีการโอนทะเบียนรถบรรทุกของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา (ดู : 70)
2019-11-06 การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 67)
2019-11-04 การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 การแข่งขันประกวดกระทงฝีมือและการประกวดวาดภาพระบายสี (ดู : 94)
2019-11-04 กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 61)
2019-11-04 การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒ การประกวดนพมาศ (ดู : 59)
2019-10-25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างฯ (ดู : 68)
2019-10-22 ประชาสัมพันธ์ฌาปนกิจสงเคราห์วินเนอร์ สตาร์เน็ทเวิร์ค มีพฤติกรรมโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนสมัครเข้าเป็นตัวแทน (ดู : 63)
2019-10-18 การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 (ดู : 103)
2019-10-18 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น 62 (ดู : 66)
2019-10-15 บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัด (ดู : 64)
2019-10-03 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างฯ (ดู : 65)
2019-09-26 ระเบียบการรับสมัคร (ดู : 69)
2019-09-26 ใบสมัครร่วมกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง (ดู : 169)
2019-09-02 การออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (ดู : 78)
2019-09-02 พิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 (ดู : 78)
2019-08-29 ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ (ดู : 78)
2019-08-16 ประชาสัมพันธ์มีคนร้ายขโมยรถไถนา เขตพื้นที่บ้านหนองอีเปี้ย แจ้งเบาะแสได้ที่ที่ทำการอำเภอวังสะพุง (ดู : 74)
2019-08-16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร นักการ(ปฏิบัติงานธรุการ) (ดู : 79)
2019-08-14 การจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน (ดู : 68)
2019-08-06 ประกาศประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 123)
2019-08-05 ประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดการให้บริการน้ำประปา (ดู : 247)
2019-08-05 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 70)
2019-06-19 วารสารกฎหมาย (ดู : 80)
2019-05-02 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวังสะพุง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 144)
2019-01-23 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 188)
2018-12-21 วังสะพุง คัพ ครั้งที่ ๔๑ (ดู : 124)
2018-12-21 การเสียภาษีประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 140)
2018-11-02 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 494)
2018-10-18 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 204)
2018-09-06 โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ (ดู : 670)
2018-08-07 ร่วมลงนามปฏิญาณตนเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา (ดู : 242)
2018-08-07 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (ดู : 174)
2018-08-01 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ (ดู : 168)
2018-07-13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 227)
2018-06-28 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 187)
2018-06-28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 1599)
2018-06-20 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 165)
2018-06-12 ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ (ดู : 195)
2018-05-21 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 246)
2018-04-11 การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 321)
2018-01-31 ให้เจ้าของป้ายต้องเสียภาษีป้าย ปี61 (ดู : 396)
2018-01-29 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 671)
2018-01-22 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 789)
2017-10-03 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 877)
2017-06-14 ตรวจสอบทางน้ำและร่องน้ำสาธารณะประโยชน์ (ดู : 607)
2017-05-18 น้ำท่วมฉับพลัน (ดู : 568)
2017-04-24 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาส2 2560 (ดู : 1242)
2017-04-03 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ (ดู : 205)
2017-04-03 วารสารประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 585)
2016-10-03 บันทึกข้อตกลงระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู : 1358)
2016-07-27 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 785)
2015-10-28 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 711)
2015-10-27 รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ดู : 610)
2015-10-25 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานปฏิรูปที่ดิน เรื่องการจัดวื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน (ดู : 704)
2015-10-16 ตารางการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ (ดู : 506)
2015-10-15 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุ่งไสล่ คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 (ดู : 509)
2015-10-01 ตารางออกรับลงทะเบียนและแจกเบี้ยยังชีพ แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2556 (ดู : 687)
2015-10-01 ข้อมูล สำหรับผู้ที่จะมาลงทะเบียน (ใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 673)
2015-09-26 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ดู : 490)
2015-07-23 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (ดู : 85)
2015-02-17 ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคปฏิรูปประเทศไทย (ดู : 632)
2015-02-15 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลวังสะพุง คัพ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2557 (ดู : 575)

2020-09-15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 26)


2020-03-11 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ (๒๖ กพ ๒๕๖๓) (ดู : 46)
2019-11-20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 61)
2019-11-19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 54)
2019-09-05 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 78)
2019-08-28 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 67)
2019-07-22 รายงานการประชุมสภาเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 69)
2019-07-22 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 69)
2019-03-13 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 96)
2019-03-13 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 122)
2019-03-13 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 169)
2018-06-19 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 246)
2018-06-08 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 176)
2017-05-15 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 439)
2017-01-20 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 991)
2016-11-30 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู : 773)
2016-09-28 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู : 729)
2016-08-23 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู : 767)
2016-06-30 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู : 427)
2016-01-29 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู : 802)

2020-09-15 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน 9 กรกฎาคม 2563 (ดู : 20)


2020-09-15 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน 2 มิถุนายน 2563 (ดู : 19)
2020-03-03 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2563 (ดู : 54)
2020-03-03 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2/2563 (ดู : 43)
2020-03-03 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2563 (ดู : 44)
2020-03-03 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 5/2562 (ดู : 44)
2019-09-09 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 4/2562 (ดู : 68)
2019-09-09 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2562 (ดู : 65)
2019-09-09 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2/2562 (ดู : 63)
2019-09-09 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2562 (ดู : 62)
2019-01-18 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2562 (ดู : 84)
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 18/2561 (ดู : 134)
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 17/2561 (ดู : 93)
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 16/2561 (ดู : 134)
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 15/2561 (ดู : 79)
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 14/2561 (ดู : 81)
2018-11-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 13/2561 (ดู : 76)
2018-11-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 12/2561 (ดู : 73)
2018-10-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 11/2561 (ดู : 78)
2018-09-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 10/2561 (ดู : 76)
2018-09-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 9/2561 (ดู : 76)
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 8/2561 (ดู : 76)
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 7/2561 (ดู : 77)
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 6/2561 (ดู : 73)
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 5/2561 (ดู : 74)
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 4/2561 (ดู : 82)
2018-05-15 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2561 (ดู : 78)
2018-05-10 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2/2561 (ดู : 79)
2018-05-10 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2561 (ดู : 78)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ (ดู : 191)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ (ดู : 239)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ (ดู : 190)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ (ดู : 208)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ (ดู : 157)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ (ดู : 218)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ (ดู : 198)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ (ดู : 185)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (ดู : 248)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (ดู : 188)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (ดู : 220)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (ดู : 439)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (ดู : 189)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (ดู : 170)
2018-02-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 13/2559 (ดู : 769)
2016-12-20 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 20/2559 (ดู : 578)
2016-12-06 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 19/2559 (ดู : 703)
2016-11-15 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 18/2559 (ดู : 638)
2016-11-08 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 17/2559 (ดู : 644)
2016-11-02 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 11/2559 (ดู : 621)
2016-10-18 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 16/2559 (ดู : 697)
2016-10-11 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 10/2559 (ดู : 655)
2016-09-27 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 15/2559 (ดู : 706)
2016-09-07 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 14/2559 (ดู : 740)
2016-09-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 9/2559 (ดู : 584)
2016-07-12 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 12/2559 (ดู : 438)
2016-07-05 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 7/2559 (ดู : 625)
2016-06-02 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 6/2559 (ดู : 690)
2016-05-29 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 5/2559 (ดู : 755)
2016-05-18 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 8/2559 (ดู : 612)
2016-04-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 4/2559 (ดู : 702)
2016-02-23 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2559 (ดู : 708)
2016-01-26 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2/2559 (ดู : 630)
2016-01-05 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2559 (ดู : 691)
1970-01-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 15/2561 (ดู : 163)
1970-01-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 15/2561 (ดู : 83)

2020-10-28 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 0)


2020-06-22 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2562 (ดู : 43)
2020-06-22 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ดู : 52)
2020-06-22 รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-2563-รอบ-6-เดือน (ดู : 48)
2020-06-22 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-2562 (ดู : 58)
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองสวัสดิการสังคม (ดู : 44)
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองช่าง (ดู : 45)
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองคลัง (ดู : 44)
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองการศึกษา (ดู : 46)
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองวิชาการและแผนงาน (ดู : 65)
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ดู : 46)
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายสำนักปลัด (ดู : 58)
2020-04-14 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 49)
2019-10-30 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 59)
2019-10-24 รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 62)
2019-08-16 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำงบประมาณ 2562 รายไตรมาสที่ 3 (ดู : 75)
2019-04-29 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 120)
2019-04-02 รายงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 106)
2018-05-10 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องทิ่น (LPA) ประจำปีะ ๒๕๖๐ (ดู : 244)
2017-05-31 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 994)
2017-04-03 รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู : 537)
2016-10-30 รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 2559 (ดู : 706)
2016-10-20 แบบรายงานการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปปช(ต.ค.59) (ดู : 712)
2016-06-03 แบบสรุปการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.2559 (ดู : 437)
2015-10-27 รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ดู : 623)

2020-10-05 แผนการตรวจสอบภายใน (ดู : 5)


2020-06-22 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 (ดู : 61)
2019-07-01 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 116)
2019-07-01 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ดู : 21)
2019-06-18 แผนอันตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ดู : 75)
2018-11-01 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต ปี 2562 (ดู : 71)
2018-10-22 แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปี 2562 (ดู : 78)
2018-03-27 แผนพัฒนา ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ดู : 237)
2018-02-09 แผนพัฒนาสามปี (ดู : 497)
2017-10-16 แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปี 2561 (ดู : 72)
2017-03-31 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (2560-2564) (ดู : 948)
2016-10-03 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 898)
2015-12-24 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 1201)
2014-10-01 แผนอัตรากำลัง 2558-2560 (ดู : 1104)

2020-06-04 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ดู : 66)


2020-06-04 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน (ดู : 74)
2020-06-04 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ดู : 70)
2020-05-29 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (ดู : 91)
2020-05-29 ข้อมูลผู้บริหาร (ดู : 110)
2020-05-28 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ดู : 88)
2020-05-26 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี (ดู : 86)
2020-05-26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน (ดู : 81)
2020-05-21 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ในรอบ 6 เดือน (ดู : 107)
2020-05-18 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ดู : 134)
2020-05-18 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ (ดู : 133)
2020-05-18 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ดู : 111)
2020-05-15 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ดู : 142)
2020-05-15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ดู : 110)
2020-05-15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล (ดู : 102)
2020-05-15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 109)
2020-05-14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 101)
2020-05-13 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ดู : 126)
2020-05-07 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ดู : 129)
2020-05-07 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (ดู : 135)
2020-05-07 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ดู : 362)
2020-04-29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี (ดู : 127)
2020-04-29 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ดู : 131)
2020-04-29 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ดู : 143)
2020-04-29 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ดู : 161)
2020-04-29 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (ดู : 139)
2020-04-23 Q&A (ดู : 146)
2020-04-23 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ดู : 132)
2020-04-22 รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-2563-รอบ-6-เดือน (ดู : 153)
2020-04-22 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 (ดู : 124)
2020-04-22 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 68)
2020-04-22 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล (ดู : 123)
2020-04-21 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 166)
2020-04-21 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน (ดู : 173)
2020-04-21 E-Service (ดู : 137)
2020-04-21 Social Network Social Media (ดู : 146)
2020-04-21 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ดู : 134)
2020-04-16 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถนีบริการน้ำมัน (ดู : 144)
2020-04-16 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่2 (ดู : 139)
2020-04-16 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่1 (ดู : 139)
2020-04-16 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ดู : 155)
2020-04-16 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ดู : 161)
2020-04-16 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ดู : 153)
2020-04-16 การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย (ดู : 145)
2020-04-16 การแจ้งถมดิน (ดู : 140)
2020-04-16 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ดู : 151)
2020-04-16 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ดู : 153)
2020-04-16 การแจ้งขุดดิน (ดู : 138)
2020-04-16 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ดู : 147)
2020-04-16 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (ดู : 149)
2020-04-16 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร (ดู : 152)
2020-04-16 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (ดู : 145)
2020-04-16 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ (ดู : 148)
2020-04-16 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (ดู : 150)
2020-04-16 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ดู : 152)
2020-04-16 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (ดู : 163)
2020-04-16 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ดู : 163)
2020-04-15 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างฯ (ดู : 155)
2020-04-15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะ 2 (ดู : 147)
2020-04-15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะ 1 (ดู : 171)
2020-04-15 คู่มือบริการประชาชน (ดู : 169)
2020-04-15 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยประกาศ (ดู : 162)
2020-04-15 กองสวัสดิการสังคม (ดู : 117)
2020-04-15 กองการศึกษา (ดู : 127)
2020-04-15 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ดู : 136)
2020-04-15 กองวิชาการและแผนงาน (ดู : 126)
2020-04-15 กองคลัง (ดู : 120)
2020-04-15 สำนักปลัด (ดู : 162)
2020-04-15 กองช่าง (ดู : 118)

ภาพกิจกรรมแผ่นผับประเมินจังหวัดสะอาด

เชิญชวนท่องเที่ยวและกราบไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อศรีสงคราม

วันแม่

กิจกรรม ไทวัง ร่วมใจ ปลูกต้นไม้
รวมลิงค์สำคัญเทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung