แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต ปี 2562


แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต ปี 2562

01/11/2018

34

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung