แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน


แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน

27/03/2019

169

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung