งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

23/01/2019

165

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung