แบบสรุปการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.2559


แบบสรุปการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.2559

03/06/2016

238

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung