หัวหน้าส่วนราชการ


 Logo เทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายลือกฤต มีสา ปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง
นายลือกฤต มีสา
ปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง
 
นางรัชฎาภรณ์ สิงหกำ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางรัชฎาภรณ์ สิงหกำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
นางวรัญญา รามศิริ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางวรัญญา รามศิริ
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 
นางสุวรรณา นาอุดม รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุวรรณา นาอุดม
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
 
นายชาญวิทย์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชาญวิทย์ ศรีมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายเดชา จำปาภา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเดชา จำปาภา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นายประเวศน์ บัวระภา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายประเวศน์ บัวระภา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายมานพ ช่องตะคุ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

 

26/10/2016

959

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung