สมาชิกสภาเทศบาล


 Logo เทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

 
สท. เขต 1
สท. เขต 1
 
สท. เขต 2
สท. เขต 2
 
สท. เขต 3
สท. เขต 3
 

 

 

26/10/2016

2093

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung