ติดต่อเรา


 

Logo เทศบาล

สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
เบอร์โทรศัพท์เทศบาลเมืองวังสะพุง โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th   facebook.com/wangsaphung

หน่วยงาน

E-mail สำหรับหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

Sorpor.wsp@gmail.com

กองคลัง

Finance.wsp@gmail.com

กองช่าง

Engineer.wsp@gmail.com

กองการศึกษา

Edu.wsp@gmail.com

กองสาธารณสุข

Health.wsp@gmail.com

กองสวัสดิการสังคม

Welfare.wsp@gmail.com

กองวิชาการและแผนงาน

Wangsaphung001@gmail.com (042842135)  / vichakan.wsp@gmail.com (042841488)

 

26/10/2016

1344

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung