กองวิชาการและแผนงาน


 Logo เทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน

นางสุวรรณา นาอุดม

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

น.ส.นวรัตน์ จันทิหล้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนัฐพงศ์ พันสอน

นิติกร

นางเกตุมาลา เทพพุทธา

นักการ (ปฏิบัติงานธุรการ)

กองวิชาการและแผนงาน
 

 

 

09/12/2016

552

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung