ข่าว

2018-12-11 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมระบายน้ำ


2018-12-11 รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
2018-11-23 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
2018-11-22 กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2018-11-15 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายพิพัฒน์สพุงเขต
2018-11-14 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต
2018-11-02 กำหนดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
2018-09-18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1 โครงการ
2018-09-03 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ระหว่างวันที่ ๒-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
2018-08-09 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน พิพัฒพ์สะพุงเขต ซอย 8
2018-08-01 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
2018-07-09 ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ตลาดสด(เช้า)เทศบาลเมืองวังสะพุง
2018-06-26 กำหนดราคากลางอาหารกลางวันโปรแกรมกีฬา เดือน ก.ค.61
2018-06-25 การจัดซื้อชุดฝึกซ้อมกีฬา
2018-06-14 เปิดประมูลราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล(อุจจาระ)
2018-06-01 กำหนดราคากลางจ้างประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
2018-05-21 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
2018-05-10 กำหนดราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดย ทาสีอาคารเรียน๔/๑๒ และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง ๑
2018-05-10 กำหนดราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ โดย กั้นห้องประชุมและห้องพักครู โรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง ๒
2018-05-02 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถขนขยะ เบอร์ ๒ ทะเบียน (๘๑-๒๔๙๖ เลย)
2017-06-30 เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ปี 60
2017-06-30 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
2017-06-30 เรื่อง ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ - ห้องส้วม ตลาด(เช้า) เทศบาลเมืองวังสะพุง
2017-06-27 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2017-06-27 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2017-06-23 เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมฟุตบอล
2017-06-20 เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หลังวัดประชาราษฎร์นิมิต
2017-06-14 จัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์เด็กเทศบาลเมืองวังสะพุง
2017-06-12 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ , เก้าอี้เลคเชอร์ไม้โปรแกรมกีฬา
2017-06-12 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ปี 60
2017-06-12 เปิดประมูลเก็บราคาสิ่งปฎิกูล(อุจจาระ)
2017-06-02 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียน
2017-05-26 เรื่อง การจ้างออกแบบอัฒจันทร์สนามกีฬา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
2017-05-22 เรื่อง กำหนดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา
2017-05-17 การจัดซื้อเครื่องนอนโปรแกรมกีฬา
2017-04-10 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งสะพานศรีสงคราม
2017-04-04 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเข้าโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑,๒
2017-03-31 เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
2017-03-30 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณสี่แยกหลังเทศบาล
2017-03-23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล. ซอยโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1,2
2017-03-15 จัดซื้อวัสดุโครงการศิลปะพาเพลิน ศูนย์เด็กเล็กฯ
2017-03-14 ร่าง Tor การออกแบบอัฒจันทร์สนามกีฬา
2017-03-02 เรื่อง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สนามกีฬากลางวังสะพุง
2017-02-24 จ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา เดือน มีนาคม 2560
2017-02-17 ประการผู้ชนะการประมูล จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
2017-02-06 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการกำหนดราคากลาง 2 โครงการ
2017-02-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล
2017-01-26 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1 โครงการ
2017-01-26 เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ปี 60
2017-01-26 เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2560
2017-01-23 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส่งประกาศสอบราคาซื้อจ้าง 1 โครงการ
2017-01-23 กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ทางเข้า-ออกสนามกีฬา และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย
2017-01-06 เรื่อง ประกาสสอบราคาซื้อ/จ้าง 1 โครงการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2016-12-07 เรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้)
2016-12-06 การจัดทำ TOR โครงการออกแบบหอประชุมวิชาการ
2016-11-28 เรื่อง ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมา 2 โครงการ
2016-11-22 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วโรงเรียนพร้อมลานคอนกรีดและรางระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1
2016-10-31 เรื่อง รายงานการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
2016-10-20 เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆของเทศบาลเมืองวังสะพุง
2016-08-26 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟแสงสว่างสนามกีฬามาตราฐานระดับอำเภอวังสะพุง
2016-07-22 เปิดประมูลราคาเก็บสิ่งปฏิกูล
2016-07-21 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า
2016-07-12 ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ
2016-06-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
2016-03-30 โครงการจ้างเหมาและซ้อมแซม 5 โครงการ
2016-01-27 ประกาศสำเนางบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ
2015-11-12 ประกาศสอบราคา 3 โครงการ
2015-10-14 เรื่อง ประกาศสอบราคา 3 โครงการ
2015-09-23 กำหนดราคาก่อสร้างอาคารเรียน4 ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒
2015-09-04 ประกาศสอบราคา 5 โครงการ
2015-08-05 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2)
2015-08-05 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2)
2015-07-14 ประกาศสอบราคา 4 โครงการ
2015-06-26 ประกาศสอบราคาตามโครงการ 3 โครงการ
2015-05-25 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2015-05-15 สอบราคาเหมาก่อทางเท้าคอนกรีดเสริมเหล็ก กับสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
2015-03-02 ประกาศสอบราคา 3 รายการ
2015-02-26 เรือง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2015-02-05 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
2014-12-23 ประกาศสอบราคา จำนวน ๔ โครงการ
2014-11-27 โครงการจ้างเหมา 4 โครงการ
2014-11-13 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน
2014-10-15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
2014-10-15 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี ๒๕๕๗
2014-10-15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ
2014-08-28 สอบราคาเหมาโครงการสร้างบอกทางแบบ โอเวอร์แฮง จำนวน 3 จุด
2014-08-28 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
2014-07-30 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
2014-07-28 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.๑๐) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑
2014-06-17 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว
2014-03-05 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่สร้าง
2014-02-18 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติงานทางภาษา
2014-02-18 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังธนาคารไทยณิชย์
2014-02-18 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าวัดศรีอุดรวงศ์
2014-02-17 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2013-10-21 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอสะพาน
2013-10-15 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังวัดวังสะพุงพัฒนาราม
2013-10-15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศาลเจ้า -บุ่งผักก้าม
2013-10-15 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วังสะพุง บ้านนำเจริญ

2018-11-02 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


2018-10-18 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
2018-09-06 โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ
2018-08-07 ร่วมลงนามปฏิญาณตนเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา
2018-08-07 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
2018-08-01 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑
2018-07-13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่
2018-06-28 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่
2018-06-28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่
2018-06-20 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2018-06-12 ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ
2018-05-21 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวังสะพุง
2018-04-11 การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
2018-01-31 ให้เจ้าของป้ายต้องเสียภาษีป้าย ปี61
2018-01-29 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2018-01-22 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
2017-10-03 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2017-06-14 ตรวจสอบทางน้ำและร่องน้ำสาธารณะประโยชน์
2017-05-18 น้ำท่วมฉับพลัน
2017-04-24 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาส2 2560
2017-04-03 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
2017-04-03 วารสารประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของเทศบาลเมืองวังสะพุง
2016-10-03 บันทึกข้อตกลงระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๐
2016-07-27 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
2015-10-28 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
2015-10-27 รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
2015-10-25 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานปฏิรูปที่ดิน เรื่องการจัดวื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน
2015-10-16 ตารางการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
2015-10-15 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุ่งไสล่ คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
2015-10-01 ตารางออกรับลงทะเบียนและแจกเบี้ยยังชีพ แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2556
2015-10-01 ข้อมูล สำหรับผู้ที่จะมาลงทะเบียน (ใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2558
2015-09-26 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2015-02-17 ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคปฏิรูปประเทศไทย
2015-02-15 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลวังสะพุง คัพ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2557

2018-06-19 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561


2018-06-08 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
2017-05-15 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
2017-01-20 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
2016-11-30 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559
2016-09-28 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559
2016-08-23 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
2016-06-30 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
2016-01-29 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐


2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
2018-02-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 13/2559
2016-12-20 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 20/2559
2016-12-06 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 19/2559
2016-11-15 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 18/2559
2016-11-08 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 17/2559
2016-11-02 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 11/2559
2016-10-18 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 16/2559
2016-10-11 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 10/2559
2016-09-27 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 15/2559
2016-09-07 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 14/2559
2016-09-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 9/2559
2016-07-12 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 12/2559
2016-07-05 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 7/2559
2016-06-02 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 6/2559
2016-05-29 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 5/2559
2016-05-18 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 8/2559
2016-04-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 4/2559
2016-02-23 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2559
2016-01-26 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2/2559
2016-01-05 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2559

2018-05-10 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องทิ่น (LPA) ประจำปีะ ๒๕๖๐


2018-04-23 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
2017-05-31 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลเมืองวังสะพุง
2017-04-03 รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
2016-10-30 รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 2559
2016-10-20 แบบรายงานการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปปช(ต.ค.59)
2016-06-03 แบบสรุปการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.2559
2015-10-27 รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung