ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 

Download

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

Download