ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

 

ลักษณะที่ตั้ง   -  เทศบาลเมืองวังสะพุง ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยภูเขา มีแม่น้ำที่สำคัญไหล

ผ่าน คือ แม่น้ำเลย ซึ่งมีต้นกำเนิดจากภูหลวง ด้านอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลผ่านอำเภอภู

หลวง อำเภอวังสะพุง อำเภอเมือง และไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคาน

อาณาเขต

- ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลปากปวน เริ่มจากหลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ที่บริเวณสามแยกทางออกไปจังหวัด

เลย ตามหลักกิโลเมตรที่ 331450 ตัดผ่านถนนสาย เลย–ขอนแก่น ที่หลักเขตที่ 2 ตัดเชื่อมถนนด้าน

นอกทางทิศตะวันตก ห่างจากถนน 100 เมตร ตรงไปจรดหลักเขตที่ 3  ระยะทาง  4,500  เมตร

- ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลทรายขาว เริ่มจากหลักเขตที่ 1 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวง

จังหวัด หมายเลข  21400101 ไปจดถนนศาลเจ้าไปยังหลักเขตที่ 7 ระยะทาง 600 เมตร

- ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลศรีสงคราม  เริ่มจากหลักเขตที่ 3 วกข้ามสะพาน  ลำน้ำเลยทางทิศ

เหนือบ้านบุ่งไสล่ ไปยังหลักเขตที่ 4 ระยะทาง 300 เมตร และเลียบริมฝั่งลำน้ำเลยด้านในไปยังหลักเขต

ที่ 5 ระยะทาง 1,800  เมตร

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังสะพุง เริ่มจากหลักเขตที่ 5 ไปทางทิศตะวันตกของบ้านบุ่งผักก้าม    

เลียบฝั่งลำน้ำเลยครอบคลุมพื้นที่หนองบุ่งผักก้ามทั้งหมดไปจนถึงหลักเขตที่ 6 อ้อมไปจดหลักเขตที่ 7

ระยะทาง  1,300  เมตร

เขตการปกครอง   เทศบาลเมืองวังสะพุง  ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  2  ตำบล  9 หมู่บ้าน  ดังนี้

1. ตำบลวังสะพุง      จำนวน   7  หมู่บ้าน   คือ

1. บ้านบุ่งผักก้าม                 หมู่ที่  3

          2. บ้านปากเป่ง                   หมู่ที่  4

          3. บ้านบุ่งคล้า                    หมู่ที่  5

4. บ้านนาหลัก                    หมู่ที่  6

5. บ้านเลิง                         หมู่ที่  8

6. บ้านวังสะพุง                   หมู่ที่  9

7. บ้านศรีบุญเรือง                หมู่ที่ 10

2.  ตำบลศรีสงคราม    จำนวน    2   หมู่บ้าน คือ

1. บ้านน้อยนา                    หมู่ที่  1

2. บ้านบุ่งไสล่                     หมู่ที่  2

          ปัจจุบันได้ประกาศจัดตั้งเป็นชุมชนโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 (7) แห่งพระราช

บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ.

2496 ข้อ 6(5) พร้อมทั้งระเบียบเทศบาลตำบลวังสะพุง ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2544 ซึ่ง

ประกาศจัดตั้งชุมชนทั้งหมด 20 ชุมชน ประกอบด้วย

1)     ชุมชนบ้านนาหลัก  1               11)   ชุมชนบุ่งคล้าน้อย

2)     ชุมชนบ้านนาหลัก  2                12)   ชุมชนบุ่งผักก้าม

3)     ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง  1           13)   ชุมชนบุ่งผักก้ามสามัคคี

4)     ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง  2           14)   ชุมชนหนองเงิน

5)     ชุมชนวัดศรีชมชื่น                             15)   ชุมชนบ้านเลิง

6)     ชุมชนวัดจอมมณี  1                16)   ชุมชนบ้านบุ่งไสล่  1

7)     ชุมชนวัดจอมมณี  2                17)   ชุมชนบ้านบุ่งไสล่  2

8)     ชุมชนบ้านวังสะพุง  1              18)   ชุมชนบ้านน้อยนา

9)     ชุมชนบ้านวังสะพุง  2              19)   ชุมชนร่วมใจพัฒนา

10) ชุมชนบุ่งคล้า                         20)   ชุมชนวัดวังสะพุงพัฒนาราม

 

2. จำนวนพื้นที่ และประชากร

พื้นที่             เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง  มีพื้นที่  6.07  ตารางกิโลเมตร

ประชากร       จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง

ปี

ชาย  (คน)

หญิง  (คน)

รวม  (คน)

2552

6,176

6,429

12,613

2553

6,132

6,393

12,525

2554

6,035

6,339

12,374

2555

5,959

6,253

12,212

2556

5,896

6,223

12,119

หมายเหตุ   :   ข้อมูล ณ  เดือนธันวาคมของทุกปี