ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

 

วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

2.ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม   แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

3.สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้เคารพกฎระเบียบ กติกาสังคม และวินัยคนเมือง

4.ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทุกระดับ และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

5.เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน