ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

หัวหน้าส่วนราชการ

นางรัชฎาภรณ์  สิงหกำ  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางวรัญญา   รามศิริ  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


3นางสุวรรณา  นาอุดม  รก.ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชาญวิทย์  ศรีมงคล   ผู้อำนวยการกองช่าง


นายเดชา  จำปาภา   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายประเวศน์  บัวระภา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายมานพ  ช่องตะคุ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายลือกฤต  มีสา  ปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง