ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

โครงการที่ดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ  2556  มีดังนี้

ที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1.

โครงการสภาเมืองวังสะพุง

6,250.00

กองวิชาการฯ

2.

โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี

10,000.00

กองวิชาการฯ

3.

โครงการทบทวนวิสัยทัศน์เทศบาลและจัดทำ KPI

330,000.00

กองวิชาการฯ

4.

โครงการ Internet WiFi ในเขตเทศบาล

154,080.00

กองวิชาการฯ

5.

โครงการเลือกตั้งประธานชุมชน/คณะกรรมการชุมชน

17,585.00

กองสวัสดิการสังคม

6.

โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

40,600.00

สำนักปลัดฯ

7.

โครงการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันยาเสพติด

10,000.00

สำนักปลัดฯ

8.

โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

30,000.00

สำนักปลัดฯ

9.

โครงการอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ

287,555.00

สำนักปลัดฯ

10.

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

50,000.00

สำนักปลัดฯ

11.

โครงการอบรมการนำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ

9,920.00

สำนักปลัดฯ

12.

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

10,000.00

สำนักปลัดฯ

13.

โครงการศูนย์บริการส่วนหน้า

18,000.00

สำนักปลัดฯ

14.

โครงการให้รางวัลสำหรับผู้ชำระภาษีภายในกำหนด

19,500.00

กองคลัง

15.

โครงการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

120,000.00

กองคลัง

16.

โครงการเทศบาลเยี่ยมยามถามข่าว

60,000.00

สำนักปลัดฯ

17.

โครงการหน้าบ้านน่ามอง

129,000.00

กองสวัสดิการสังคม

18.

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ

30,000.00

กองสวัสดิการสังคม

19

โครงการอบรมประธาน/คณะกรรมการชุมชน

90,000.00

กองสวัสดิการสังคม

20

โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน

499,340.00

กองสวัสดิการสังคม

ที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

21

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

93,600.00

สำนักปลัด

22

โครงการปรับพื้นที่เพื่อทำบ่อบำบัดน้ำเสียและเพื่อการเกษตรในชุมชน

345,000.00

กองสาธารณสุขฯ

23.

โครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนท้องถิ่น

44,812.00

กองการศึกษา

24.

โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ(มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

35,680.00

กองการศึกษา

25.

โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

39,200.00

กองการศึกษา

26.

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน

233,920.00

กองการศึกษา

27.

โครงการจัดการเรียนการสอนบูรณาการโปรแกรมกีฬา

1,461,235.00

กองการศึกษา

28.

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

80,000.00

กองการศึกษา

29.

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

49,920.00

กองการศึกษา

30.

โครงการส่งนักกีฬาทีมเทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน

219,460.00

กองการศึกษา

31.

โครงการแข่งขันกีฬา วังสะพุง คัพ

380,000.00

กองการศึกษา

32.

โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

80,000.00

กองการศึกษา

33.

โครงการประเมินคุณภาพและประกันคุณภาพทางการศึกษา

17,273.00

กองการศึกษา

34.

โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

150,000.00

กองการศึกษา

35.

โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

6,316.46

กองการศึกษา

36.

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000.00

กองการศึกษา

37.

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

100,000.00

กองการศึกษา

38.

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

330,840.00

กองการศึกษา

39.

โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือกาบ

50,000.00

กองการศึกษา

40.

โครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

199,540.00

กองการศึกษา

41.

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

299,970.00

กองการศึกษา

42.

โครงการแห่ต้นดอกไม้เครื่องเมืองวังสะพุง

24,000.00

กองการศึกษา

43.

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

30,000.00

กองการศึกษา

44.

โครงการสนับสนุนงานประจำปี (งานวัด)

320,000.00

กองการศึกษา

45.

โครงการสนับสนุนเลี้ยงศาลเจ้าพ่อ(เลี้ยงหอ)ทุกชุมชนในเขตเทศบาล

22,000.00

กองการศึกษา

46.

โครงการสนับสนุนประเพณีบุญเลี้ยงบ้านทุกชุมชนในเขตเทศบาล

22,000.00

กองการศึกษา

47.

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีขับร้องสารภัญญะเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้าน

10,000.00

กองการศึกษา

48.

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

26,200.00

กองการศึกษา

49.

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

8,960.00

กองการศึกษา

50

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

299,929.00

กองการศึกษา

51

โครงการจัดกิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชน

20,000.00

กองการศึกษา

52

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร

9,720.00

กองการศึกษา

53

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1

147,000.00

กองการศึกษา

 

ที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

54

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง

189,000.00

กองการศึกษา

55

อุดหนุนสมาคมกีฬาคนพิการ

10,000.00

กองการศึกษา

56

อุดหนุนชมรมลีลาศวังสะพุง

10,000.00

กองการศึกษา

57

อุดหนุนชมรมบาสเก็ตบอล วังสะพุง

10,000.00

กองการศึกษา

58

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวังสะพุง

125,000.00

กองการศึกษา

59

อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังสะพุง

125,000.00

กองการศึกษา

60

อุดหนุนชมรมวอลเลย์บอล วังสะพุง

10,000.00

กองการศึกษา

61

อุดหนุนชมรมตะกร้อวังสะพุง

10,000.00

กองการศึกษา

62

โครงการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ติดคน

29,960.00

กองสาธารณสุขฯ

63

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้สมองอักเสบ

19,920.00

กองสาธารณสุขฯ

64

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล

200,000.00

กองสาธารณสุขฯ

65

ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์โลกล้านปีจังหวัดเลย

917,000.00

กองช่าง

66

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกลางบ้านบุ่งไสล่

997,900.00

กองช่าง

67

ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.หน้าบุ่งเล้าข้าว ถนนมลิวรรณสายเก่า

298,500.00

กองช่าง

68

ปรับปรุงราวบันได-ราวกันตก

32,000.00

สำนักปลัด

69

ต่อเติมเวทีห้องประชุมเทศบาล

157,000.00

สำนักปลัด

70

ก่อสร้างฐานที่ตั้งและติดตั้งศาลพระพรหม

40,000.00

กองช่าง

71

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 10

99,000.00

กองช่าง