ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

เบอร์โทรศัพท์เทศบาลเมืองวังสะพุง

โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727

www.wangsaphung.go.th   facebook.com/wangsaphung        

 

หน่วยงาน

E-mail สำหรับหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กองคลัง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กองช่าง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กองการศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กองสาธารณสุข

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กองสวัสดิการสังคม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กองวิชาการและแผนงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (042842135)  / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (042841488)