ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

​วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมือวงัสะพุงร่วมกับโรงพยาบาลวังสะพุงและ รพ.สต.บ้านโนนสว่าง ต้อนรับคณะตรวจประเมินประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานกองทุนฯให้เป็นไปด้วยคาวมเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ