ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ประชุมสภาเทศบ่าลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ และมีการแนะนำพนักงานราชการคนใหม่ คือ น.ส. กนกกาญจน์ พงศ์ศิริพัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้างานการเงินและบัญชี ๒ ย้ายมาจาก อบจ. ภูเก็ต