เทศบาลเมืองวังสะะพุงรายงานประจำเดือนรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม AIPA ปี ๒๕๖๒ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2019-07-22 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานวัสดุการเกษตร 5 รายการ (ดู : 0)


2019-07-18 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน อาคารเรียนป.๑/๑ และอุปกรณ์น้ำพุ (ดู : 20)
2019-07-18 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง ปี 2562 (ดู : 2)
2019-07-18 กำหนเราคากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 0)
2019-07-18 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 0)
2019-07-10 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสร้างซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป (ดู : 2)
2019-07-09 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 4)
2019-06-26 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-31 กรกฎาคม 2562 (ดู : 4)
2019-06-13 เปิดประมูลราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล(อุจจาระ) (ดู : 12)
2019-04-26 ขอบเขตงานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ดู : 28)
2019-03-27 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน (ดู : 31)
2019-03-27 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ บ้านนาหลัก (ดู : 34)
2019-03-08 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 65)
2019-02-28 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา 1-31 มี.ค.62 (ดู : 44)
2019-02-15 กำหนดราคากลางและขอบเขตงานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 42)
2018-12-11 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมระบายน้ำ (ดู : 61)
2018-12-11 รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 53)
2018-11-23 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน (ดู : 57)
2018-11-22 กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 59)
2018-11-15 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายพิพัฒน์สพุงเขต (ดู : 58)
2018-11-14 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต (ดู : 73)
2018-11-02 กำหนดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 71)
2018-09-18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1 โครงการ (ดู : 209)
2018-09-03 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ระหว่างวันที่ ๒-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ (ดู : 70)
2018-08-09 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน พิพัฒพ์สะพุงเขต ซอย 8 (ดู : 112)
2018-08-01 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ดู : 89)
2018-07-09 ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ตลาดสด(เช้า)เทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 86)
2018-06-26 กำหนดราคากลางอาหารกลางวันโปรแกรมกีฬา เดือน ก.ค.61 (ดู : 105)
2018-06-25 การจัดซื้อชุดฝึกซ้อมกีฬา (ดู : 125)
2018-06-14 เปิดประมูลราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล(อุจจาระ) (ดู : 100)
2018-06-01 กำหนดราคากลางจ้างประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ดู : 83)
2018-05-21 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ดู : 83)
2018-05-10 กำหนดราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดย ทาสีอาคารเรียน๔/๑๒ และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง ๑ (ดู : 96)
2018-05-10 กำหนดราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ โดย กั้นห้องประชุมและห้องพักครู โรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง ๒ (ดู : 98)
2018-05-02 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถขนขยะ เบอร์ ๒ ทะเบียน (๘๑-๒๔๙๖ เลย) (ดู : 104)
2017-06-30 เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ปี 60 (ดู : 456)
2017-06-30 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 456)
2017-06-30 เรื่อง ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ - ห้องส้วม ตลาด(เช้า) เทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 448)
2017-06-27 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 443)
2017-06-27 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 364)
2017-06-23 เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมฟุตบอล (ดู : 425)
2017-06-20 เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หลังวัดประชาราษฎร์นิมิต (ดู : 417)
2017-06-14 จัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์เด็กเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 424)
2017-06-12 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ , เก้าอี้เลคเชอร์ไม้โปรแกรมกีฬา (ดู : 439)
2017-06-12 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ปี 60 (ดู : 401)
2017-06-12 เปิดประมูลเก็บราคาสิ่งปฎิกูล(อุจจาระ) (ดู : 385)
2017-06-02 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียน (ดู : 430)
2017-05-26 เรื่อง การจ้างออกแบบอัฒจันทร์สนามกีฬา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ดู : 414)
2017-05-22 เรื่อง กำหนดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา (ดู : 403)
2017-05-17 การจัดซื้อเครื่องนอนโปรแกรมกีฬา (ดู : 417)
2017-04-10 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งสะพานศรีสงคราม (ดู : 460)
2017-04-04 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเข้าโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑,๒ (ดู : 596)
2017-03-31 เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ดู : 392)
2017-03-30 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณสี่แยกหลังเทศบาล (ดู : 470)
2017-03-23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล. ซอยโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1,2 (ดู : 456)
2017-03-15 จัดซื้อวัสดุโครงการศิลปะพาเพลิน ศูนย์เด็กเล็กฯ (ดู : 662)
2017-03-14 ร่าง Tor การออกแบบอัฒจันทร์สนามกีฬา (ดู : 409)
2017-03-02 เรื่อง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สนามกีฬากลางวังสะพุง (ดู : 405)
2017-02-24 จ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา เดือน มีนาคม 2560 (ดู : 431)
2017-02-17 ประการผู้ชนะการประมูล จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดู : 406)
2017-02-06 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการกำหนดราคากลาง 2 โครงการ (ดู : 462)
2017-02-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล (ดู : 471)
2017-01-26 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1 โครงการ (ดู : 493)
2017-01-26 เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ปี 60 (ดู : 393)
2017-01-26 เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2560 (ดู : 413)
2017-01-23 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส่งประกาศสอบราคาซื้อจ้าง 1 โครงการ (ดู : 379)
2017-01-23 กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ทางเข้า-ออกสนามกีฬา และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย (ดู : 514)
2017-01-06 เรื่อง ประกาสสอบราคาซื้อ/จ้าง 1 โครงการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ดู : 538)
2016-12-07 เรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) (ดู : 446)
2016-12-06 การจัดทำ TOR โครงการออกแบบหอประชุมวิชาการ (ดู : 406)
2016-11-28 เรื่อง ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมา 2 โครงการ (ดู : 406)
2016-11-22 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วโรงเรียนพร้อมลานคอนกรีดและรางระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 (ดู : 447)
2016-10-31 เรื่อง รายงานการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ดู : 437)
2016-10-20 เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆของเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 440)
2016-08-26 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟแสงสว่างสนามกีฬามาตราฐานระดับอำเภอวังสะพุง (ดู : 456)
2016-07-22 เปิดประมูลราคาเก็บสิ่งปฏิกูล (ดู : 415)
2016-07-21 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า (ดู : 429)
2016-07-12 ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ (ดู : 422)
2016-06-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 807)
2016-03-30 โครงการจ้างเหมาและซ้อมแซม 5 โครงการ (ดู : 467)
2016-01-27 ประกาศสำเนางบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 424)
2015-11-12 ประกาศสอบราคา 3 โครงการ (ดู : 389)
2015-10-14 เรื่อง ประกาศสอบราคา 3 โครงการ (ดู : 473)
2015-09-23 กำหนดราคาก่อสร้างอาคารเรียน4 ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ (ดู : 428)
2015-09-04 ประกาศสอบราคา 5 โครงการ (ดู : 392)
2015-08-05 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2) (ดู : 483)
2015-08-05 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2) (ดู : 392)
2015-07-14 ประกาศสอบราคา 4 โครงการ (ดู : 418)
2015-06-26 ประกาศสอบราคาตามโครงการ 3 โครงการ (ดู : 430)
2015-05-25 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 367)
2015-05-15 สอบราคาเหมาก่อทางเท้าคอนกรีดเสริมเหล็ก กับสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ดู : 380)
2015-03-02 ประกาศสอบราคา 3 รายการ (ดู : 386)
2015-02-26 เรือง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 374)
2015-02-05 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ดู : 417)
2014-12-23 ประกาศสอบราคา จำนวน ๔ โครงการ (ดู : 411)
2014-11-27 โครงการจ้างเหมา 4 โครงการ (ดู : 404)
2014-11-13 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ดู : 427)
2014-10-15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ดู : 384)
2014-10-15 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู : 411)
2014-10-15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ (ดู : 403)
2014-08-28 สอบราคาเหมาโครงการสร้างบอกทางแบบ โอเวอร์แฮง จำนวน 3 จุด (ดู : 391)
2014-08-28 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 411)
2014-07-30 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ดู : 411)
2014-07-28 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.๑๐) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ (ดู : 410)
2014-06-17 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว (ดู : 428)
2014-03-05 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่สร้าง (ดู : 399)
2014-02-18 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติงานทางภาษา (ดู : 399)
2014-02-18 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังธนาคารไทยณิชย์ (ดู : 423)
2014-02-18 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าวัดศรีอุดรวงศ์ (ดู : 389)
2014-02-17 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 408)
2013-10-21 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอสะพาน (ดู : 400)
2013-10-15 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังวัดวังสะพุงพัฒนาราม (ดู : 441)
2013-10-15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศาลเจ้า -บุ่งผักก้าม (ดู : 467)
2013-10-15 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วังสะพุง บ้านนำเจริญ (ดู : 414)

2019-06-19 วารสารกฎหมาย (ดู : 10)


2019-05-02 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวังสะพุง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 22)
2019-01-23 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 37)
2018-12-21 วังสะพุง คัพ ครั้งที่ ๔๑ (ดู : 47)
2018-12-21 การเสียภาษีประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 51)
2018-11-02 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 164)
2018-10-18 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 69)
2018-09-06 โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ (ดู : 334)
2018-08-07 ร่วมลงนามปฏิญาณตนเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา (ดู : 80)
2018-08-07 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (ดู : 80)
2018-08-01 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ (ดู : 85)
2018-07-13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 85)
2018-06-28 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 101)
2018-06-28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 183)
2018-06-20 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 93)
2018-06-12 ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ (ดู : 108)
2018-05-21 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 110)
2018-04-11 การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 153)
2018-01-31 ให้เจ้าของป้ายต้องเสียภาษีป้าย ปี61 (ดู : 164)
2018-01-29 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 412)
2018-01-22 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 448)
2017-10-03 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 443)
2017-06-14 ตรวจสอบทางน้ำและร่องน้ำสาธารณะประโยชน์ (ดู : 261)
2017-05-18 น้ำท่วมฉับพลัน (ดู : 217)
2017-04-24 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาส2 2560 (ดู : 669)
2017-04-03 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ (ดู : 84)
2017-04-03 วารสารประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 290)
2016-10-03 บันทึกข้อตกลงระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู : 837)
2016-07-27 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 428)
2015-10-28 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 376)
2015-10-27 รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ดู : 368)
2015-10-25 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานปฏิรูปที่ดิน เรื่องการจัดวื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน (ดู : 402)
2015-10-16 ตารางการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ (ดู : 286)
2015-10-15 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุ่งไสล่ คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 (ดู : 281)
2015-10-01 ตารางออกรับลงทะเบียนและแจกเบี้ยยังชีพ แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2556 (ดู : 398)
2015-10-01 ข้อมูล สำหรับผู้ที่จะมาลงทะเบียน (ใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 375)
2015-09-26 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ดู : 271)
2015-07-23 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (ดู : 12)
2015-02-17 ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคปฏิรูปประเทศไทย (ดู : 391)
2015-02-15 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลวังสะพุง คัพ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2557 (ดู : 289)

2019-07-22 รายงานการประชุมสภาเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 0)


2019-03-13 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 23)
2019-03-13 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 27)
2019-03-13 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 28)
2018-06-19 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 106)
2018-06-08 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 85)
2017-05-15 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 278)
2017-01-20 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 561)
2016-11-30 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู : 480)
2016-09-28 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู : 397)
2016-08-23 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู : 390)
2016-06-30 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู : 261)
2016-01-29 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู : 441)

2019-01-18 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2562 (ดู : 13)


2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 18/2561 (ดู : 10)
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 17/2561 (ดู : 17)
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 16/2561 (ดู : 12)
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 15/2561 (ดู : 10)
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 14/2561 (ดู : 10)
2018-11-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 13/2561 (ดู : 11)
2018-11-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 12/2561 (ดู : 10)
2018-10-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 11/2561 (ดู : 10)
2018-09-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 10/2561 (ดู : 10)
2018-09-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 9/2561 (ดู : 10)
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 8/2561 (ดู : 11)
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 7/2561 (ดู : 10)
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 6/2561 (ดู : 10)
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 5/2561 (ดู : 11)
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 4/2561 (ดู : 9)
2018-05-15 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2561 (ดู : 10)
2018-05-10 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2/2561 (ดู : 11)
2018-05-10 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2561 (ดู : 11)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ (ดู : 95)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ (ดู : 130)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ (ดู : 99)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ (ดู : 95)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ (ดู : 89)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ (ดู : 94)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ (ดู : 80)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ (ดู : 105)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (ดู : 119)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (ดู : 109)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (ดู : 101)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (ดู : 206)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (ดู : 99)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (ดู : 93)
2018-02-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 13/2559 (ดู : 417)
2016-12-20 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 20/2559 (ดู : 365)
2016-12-06 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 19/2559 (ดู : 380)
2016-11-15 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 18/2559 (ดู : 358)
2016-11-08 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 17/2559 (ดู : 374)
2016-11-02 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 11/2559 (ดู : 364)
2016-10-18 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 16/2559 (ดู : 348)
2016-10-11 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 10/2559 (ดู : 323)
2016-09-27 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 15/2559 (ดู : 376)
2016-09-07 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 14/2559 (ดู : 392)
2016-09-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 9/2559 (ดู : 309)
2016-07-12 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 12/2559 (ดู : 251)
2016-07-05 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 7/2559 (ดู : 377)
2016-06-02 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 6/2559 (ดู : 362)
2016-05-29 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 5/2559 (ดู : 372)
2016-05-18 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 8/2559 (ดู : 343)
2016-04-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 4/2559 (ดู : 355)
2016-02-23 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2559 (ดู : 359)
2016-01-26 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2/2559 (ดู : 364)
2016-01-05 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2559 (ดู : 331)
1970-01-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 15/2561 (ดู : 17)
1970-01-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 15/2561 (ดู : 15)

2019-04-29 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 21)


2019-04-02 รายงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 25)
2018-05-10 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องทิ่น (LPA) ประจำปีะ ๒๕๖๐ (ดู : 96)
2017-05-31 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 576)
2017-04-03 รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู : 245)
2016-10-30 รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 2559 (ดู : 429)
2016-10-20 แบบรายงานการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปปช(ต.ค.59) (ดู : 375)
2016-06-03 แบบสรุปการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.2559 (ดู : 238)
2015-10-27 รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ดู : 342)

ภาพกิจกรรมpick and walk ครั้งที่ 11

รำบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

โครงการเยี่ยมยามถามข่าวเทศบาลเมืองวังสะพุง
รวมลิงค์สำคัญเทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung