>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • สภาเทศบาล
ประชุมแผนพัฒนาสามปีตามโครงการของพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการให้ทางเทศบาลเมืองวังสะพุง วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น....
420
น-เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ร่วมกับ-ได้ร่วมกันประชุมสันนิบาตจังหวัดเลย-ครั้งที่-๒-๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ร่วมกับ ได้ร่วมกันประชุมสันนิบาตจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ...
500
วันที่-๒๖-มิถุนายน-๒๕๕๗-เวลา-๐๙-๐๐-น-เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมกับ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมกับ และหน่อยราชการต่างๆ จัด เวทีเสวนา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ...
540
การประกวดขับร้องสรภัญญtและเว้าผญา-ณ-วัดศรีอุดมวงศ์ เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 56 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง ได้รับเกียรติเป็นประธานในการเปิดการขับร้องสรภัญญ์และเว้าผญา ณ...
3320

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

นายลือกฤต  มีสา
ปลัดเทศบาล

 

เว็บลิงค์